សេវាកម្មប្រកាសពន្ធប្រចាំខែ

 

តើក្រុមហ៊ុនមួយមានកតព្វកិច្ចអ្វីខ្លះ?
ជាទូទៅក្រុមហ៊ុនមួយមានកតព្វកិច្ចជាច្រើនដែលពាក់ពន្ធជាមួយស្ថាប័នរដ្ឋ ប៉ុន្តែក្នុងនោះកតព្វកិច្ចចម្បងមួយចំនួនរបស់ក្រុមហ៊ុនគឺ៖
ការប្រកាសពន្ធប្រចាំខែ បិទបញ្ជីគណនេយ្យប្រចាំឆ្នាំ, បន្តសុពលភាពអាជ្ញាប័ណ្ណអាជីវកម្មប្រចាំឆ្នាំ(ប័ណ្ណប៉ាតង់), រៀបចំឯកសារអោយត្រឹមត្រូវ តាមច្បាប់ពន្ធ និងរៀបចំឯកសារសម្រាប់មន្រ្តីចុះសវនកម្ម ទាំងអស់នេះសេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនឌី អិន ខេ។


Back
Next