សេវាកម្មការពារម៉ាកសញ្ញា

 

អត្ថប្រយោជន៍នៃការការពារម៉ាកសញ្ញាមានដូចជា៖
ការពារពីការលួចបន្លំម៉ាកសញ្ញារបស់លោក-លោកស្រីបានបង្កើតដោយគំនិតបញ្ញាខ្លួនឯងដែលល្បីយូរមកហើយនោះ,អាចត្រូវគេចោទថាលោក-លោកស្រីលួចបន្លំម៉ាកសញ្ញា របស់ក្រុមហ៊ុនគេវិញ,ការពារបាននៅការរំលោភបំពាន ការរំលោភសិទ្ធិក្នុងការធ្វើអាជីវ កម្ម, បង្ការគូរប្រកួតប្រជែងពីការចម្លង ឬ ធ្វើត្រាប់តាមផលិតផលរបស់ខ្លួន។
សេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនឌី អិន​ ខេ៖
- សេវាកម្មការពារម៉ាកសញ្ញា
- សេវាកម្មការពារម៉ាកសញ្ញា (Logo)
- សេវាការពារម៉ាកសញ្ញាផលិតផល
- សេវាកម្មការពារភាពផ្តាច់មុខផលិតផលក្រុមហ៊ុនតូច ធំ គ្រប់ប្រភេទ


Back
Next