សេវាកម្មធ្វើសៀវភៅការងារ

 

ដើម្បីយល់ដឹងអំពីភាពស្មុកស្មាញ នៃដំណើរការបញ្ជីប្រាក់ខែបុគ្គលិក ព្រមទាំងបញ្ហាប្រឈមតបទៅនិងការផ្លាស់ប្តូរច្បាប់បញ្ញិត្តិសំរាប់ក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នៅកម្ពុជាយើងខ្ញុំផ្តល់ជូននូវដំណោះស្រាយយ៉ាងទូលំទូលាយក្នុងការបើកប្រាក់បៀវត្ស និង រដ្ឋ បាលធនធានមនុស្សដោយគ្រាន់តែ ប្រគល់ការទទួលខុសត្រូវទាំង អស់នោះមកឲ្យយើងខ្ញុំនោះ លោកអ្នកអាចពង្រីកលំហូរធនធានមនុស្សផ្ទៃក្នុង, កាត់បន្ថយថ្លៃចំណាយខ្ពស់លើ ធនធានមនុស្ស និង ធានាថារក្សាការសម្ងាត់នៃទិន្នន័យរបស់ក្រុមហ៊ុន។

សេវាកម្មរបស់យើងមាន ៖
• ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស(IT System)
• ការអនុលោមតាមច្បាប់បង់ពន្ធប្រាក់បៀវត្ស
• ការចុះឈ្មោះនៅមូលនិធិបេឡាជាតិសន្តិសុខសង្គមនិងការអនុលោម
តាមច្បាប់ការងារ
• បោះឆ្នោតរើសតំណែងបុគ្គលិក
• កូតាប្រើប្រាស់បុគ្គលិកបរទេស
• ធ្វើប័ណ្ណការងារនិងសៀវភៅការងារសម្រាប់បុគ្គលិកបរទេស
• ធ្វើលិខិតឆ្លងដែននិងទិដ្ឋាការសម្រាប់បុគ្គលិកបរទេស


Back
Next