សេវាកម្មស្នើសុំអាជ្ញារប័ណ្ណអាជីវកម្ម

 

ជាទូទៅ, ប្រសិនបើអ្នកមានបំណងប្រាថ្នាចង់បើកក្រុមហ៊ុននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីអោយដំណើរការបានដោយស្របច្បាប់គឺតម្រូវអោយអ្នកមានវិញ្ញាបនបត្រអាជីវកម្មពី ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម វិញ្ញាបនបត្រប័ណ្ណប៉ាតង់ និង វិញ្ញាបនបត្រអាករលើតម្លៃបន្ថែមពីនាយកដ្ឋានពន្ធដារ។ ប៉ុន្តែអាជីវកម្មមួយចំនួនដូចជាៈ ហាងបញ្ចាំ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ, សណ្ឋាគារ, មន្ទីរពេទ្យ... គឺអ្នកចាំបាច់តម្រូវឲ្យមានអាជ្ញារប័ណ្ណអាជីវកម្ម ពីនាយកដ្ឋាន ឬ ក្រសួងពាក់ព័ន្ធនានាដូច្នេះ ឌី.អិន.ខេ មានបទពិសោធន៍ជាយូរមកហើយលើការងារនេះ។

សេវាកម្មរបស់យើងមាន ៖

• អាជ្ញារប័ណ្ណហាងបញ្ចាំ(ខ្នាតតូច និង ធំ)
• អាជ្ញាប័ណ្ណសម្រាប់អចលនទ្រព្យនិងទីភ្នាក់ងារវាយតម្លៃអចលនទ្រព្យ
• អាជ្ញាប័ណ្ណសម្រាប់សណ្ឋាគារផ្ទះសំណាក់, ម៉ាស្សា, ស្បា .....
• អាជ្ញាប័ណ្ណពីនាយកដ្ឋាន និង ក្រសួងដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនានា


Back
Next