សេវាកម្មទាក់ទងនិងក្រសួងរៀបចំដែនដី

 

តើលោក-លោកស្រីមានបញ្ហាទាក់ទងនិងអចលនៈទ្រព្យមែន?
ប្រសិនបើលោក-លោកស្រីមានកង្វល់ ឬ បញ្ហាដែលទាក់ទង និងទ្រព្យសម្បិត្តិ ឬ អចលនៈទ្រព្យផ្សេងៗ សូមលោក-លោកស្រីយកបញ្ហាទាំងអស់នេះមកប្រឹក្សាយោបល់ និងដោះស្រាយនៅក្រុមហ៊ុន ឌី អិន ខេ។
ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះក្រុមហ៊ុនឌី អិន ខេ មានសេវាកម្ម៖
-សេវាកម្មកាត់ប្លង់ដី, អាគារទាំង១២ខ័ណ្ណ
-សេវាកម្មបើក និងបិទការដ្ឋានសំណង់
-សេវាកម្មចុះបញ្ជីប្លង់រឹងនៅក្រសួងរៀបចំដែនដី
-សេវាកម្មផ្ទេរ និងស្នើសុំប្លង់រឹងផ្ទះ ដី អាគារ បង្រួមក្បាលដីទាំង១២ខ័ណ្ឌ


Back
Next