ដើម្បីចុះបញ្ជីបង្កើតក្រុមហ៊ុនមួយត្រូវមានលក្ខខណ្ឌអ្វីខ្លះ?

តារាងវីដេអូ

...
ដើម្បីចុះបញ្ជីបង្កើតក្រុមហ៊ុនមួយត្រូវមានលក្ខខណ្ឌអ្វីខ្លះ?
22-05-2018
...
តើការការពារម៉ាកសញ្ញាមានសារៈសំខាន់ដូចម្តេច?
22-05-2018
...
រូបមន្តក្នុងការចាប់ផ្តើមអាជីវកម្ម
23-05-2018

សម្ដី​ពិត​របស់​អតិ​ថិជន