សេវា​កម្មរបស់យើងខ្ញុំ

សេវាកម្ម​ស្នើ​សុំ​អាជ្ញាប័ណ្ណ​ក្រុមហ៊ុន​បញ្ចាំ​
  • 13-09-2018

ដើម្បី​ប្រកប​អាជីវកម្ម​ក្រុមហ៊ុន​បញ្ចាំ​បាន​គឺ​តម្រូវ​ឱ្យ​ម្ចាស់​អាជីវកម្ម​ត្រូវ​ចុះ​ឈ្មោះ​នៅ​ក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្ម​ ស្នើសុំ​ប័ណ្ណប៉ាតង់​នៅ​អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដារ ...។ ការ​ស្នើ​សុំ​អាជ្ញាប័ណ្ណ​ហាង​បញ្ចាំង​ត្រូវ​បាន​ចែក​ចេញ​ជា​ប្រភេទ តូច មធ្យម និង​ធំ អាស្រ័យ​ទៅ​តាម​សកម្មភាព​អាជីវកម្ម ក៏​ដូច​ជា​ដើម​ទុន​ដែល​បាន​ដាក់​ស្នើសុំ​ទៅ​កាន់​អគ្គនាយកដ្ឋាន​ឧស្សាហកម្ម​ហិរញ្ញវត្ថុ។

អានបន្ត