សេវា​កម្មរបស់យើងខ្ញុំ

សេវាកម្ម​ចុះ​ប័ណ្ណប៉ាតង់​អាជីវកម្ម​ក្រុមហ៊ុន​ថ្មី
  • 13-09-2018

ប្រសិន​បើ​អ្នក​បាន​សម្រេច​ចិត្ត​ធ្វើ​ជំនួញ​នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា លោកអ្នក​ចាំ​បាច់​ត្រូវ​ធ្វើការ​ចុះ​បញ្ជី​ពាណិជ្ជកម្ម​ជាមួយ​ក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្ម​។ ឌី.អិន.ខេ អាច​បម្រើ​សេវា​ទាំងនេះ​ជូន​លោកអ្នក​រហ័ស​ទាន់​ចិត្ត​ជាមួយ និង​ប្រសិទ្ធភាព​ទាំង​គុណភាព និង​តម្លៃ​សមរម្យ។

អានបន្ត
ស្នើសុំ​ចុះ​បញ្ជី​អាករ​លើ​តម្លៃ​បន្ថែម​ (អ.ត.ប)
  • 11-09-2018

ចំពោះ​សហគ្រាស​ដែល​ផ្គត់ផ្គង់​ទំនិញ និង​សេវាកម្ម​មាន​ជាប់​ពន្ធ​ត្រូវ​ចុះ​បញ្ជី អ.ត.ប ប្រសិន​បើ​សហគ្រាស​ទាំង​នោះ បំពេញ​នូវ​លក្ខណៈ​វិនិច្ឆ័យ​ដូច​ខាង​ក្រោម

អានបន្ត
សេវា​ស្នើ​សុំ​កែប្រែ​ព័ត៌មាន​ផ្សេងៗ​របស់​ក្រុមហ៊ុន
  • 12-09-2018

នៅ​ក្នុង​ដំណើរ​ការ​ប្រតិបត្តិការ​ការងារ​ជា​ប្រចាំ ក្រុមហ៊ុន​អាច​មាន​ការ​ផ្លាស់​ប្ដូរ​ព័ត៌មាន​ក្រុមហ៊ុន​ដូចជា៖ ផ្លាស់ប្ដូរ​អាសយដ្ឋាន ម្ចាស់ភាគហ៊ុន ប្រធាន​ក្រុមហ៊ុន សៀវភៅ​លក្ខន្តិកៈ បន្ថយ ឬ​បន្ថែម​ប្រាក់​ដើមទុន ...។ល។

អានបន្ត
សេវា​ស្នើ​សុំ​ពន្យារ​សុពលភាព ឬ ប័ណ្ណ​ប៉ាតង់​ថ្មី
  • 12-09-2018

នៅ​ក្នុង​អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដារ​នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​បាន​បែង​ចែក​នៃ​ប្រភេទ​ពន្ធ-អាករ​ជា​ច្រើន​ដើម្បី​ធ្វើការ​ប្រមូល​ពន្ធ​ទៅ​លើ​អាជីវកម្ម​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា។ គ្រប់​អាជីវកម្ម​ទាំងអស់​ត្រូវ​មាន​កាតព្វកិច្ច​បង់​ពន្ធប៉ាតង់​ប្រចាំ​ឆ្នាំ ហើយ​ប៉ាតង់​នេះ​ជា​ពន្ធ​ដែល​កំណត់​លើ​ផលរបរ​សរុប​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​ដោយ​ចែក​ទៅ​តាម​កម្រិត អ្នក​ជាប់​ពន្ធ​តូច អ្នក​ជាប់​ពន្ធ​មធ្យម និង​អ្នក​ជាប់​ពន្ធ​កម្រិត​ធំ ហើយ​ពន្ធប៉ាតង់​នេះ​ត្រូវ​បង់​ក្នុង​អំឡុង​ពេល​ចាប់​ពី​ថ្ងៃទី ០១ ខែ​មករា ដល់​ថ្ងៃ​ទី ៣១ ខែ​មីនា ជា​រៀងរាល់​ឆ្នាំ។

អានបន្ត