សេវា​កម្មរបស់យើងខ្ញុំ

សេវាកម្ម​ប្រកាស​ពន្ធ​ប្រចាំខែ
  • 12-09-2018

បន្ទាប់​ពី​លោក លោកស្រី​បាន​ចុះ​បញ្ជី​បើក​ក្រុមហ៊ុន​រួចរាល់ អ្វី​ដែល​អ្នក​ត្រូវ​ធ្វើ​បន្ត​ជា​រៀងរាល់​ខែ គឺ​កាតព្វកិច្ច​បង់​ពន្ធ​តាម​របប​ស្វ័យ​ប្រកាស​ប្រចាំខែ។ ក្រុមហ៊ុន​និមួយៗ​ជាប់​កាតព្វកិច្ច​ពន្ធ​ផ្សេងៗ​គ្នា​អាស្រ័យ​ទៅ​តាម​កម្ម​វត្ថុ​អាជីវកម្ម​របស់​គាត់។

អានបន្ត