តើធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីបង្កើត និងចុះបញ្ជីក្រុមហ៊ុនឯកជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត? | Episode 14

តារាងវីដេអូ

...
តើធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីបង្កើត និងចុះបញ្ជីក្រុមហ៊ុនឯកជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត? | Episode 14
02-09-2021
...
តើឯកសារអ្វីខ្លះដែលយើងត្រូវបម្រុងទុកសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងការបិទបញ្ជីគណនេយ្យពន្ធដារប្រចាំឆ្នាំ (TOP)? - Episode 12 | DNK Business Consultant
05-01-2021
...
តើឯកសារអ្វីខ្លះដែលត្រូវបម្រុងទុកសម្រាប់ការធ្វើសវនកម្ម? - DNK Business Consultant - Episode 09
16-12-2020
...
តើត្រូវមានអ្វីខ្លះដើម្បី មានក្រុមហ៊ុនទូទៅមួយ? (2019)
18-11-2019
...
ដើម្បីចុះបញ្ជីបង្កើតក្រុមហ៊ុនមួយត្រូវមានលក្ខខណ្ឌអ្វីខ្លះ?
22-05-2018
...
តើការការពារម៉ាកសញ្ញាមានសារៈសំខាន់ដូចម្តេច?
22-05-2018
...
តើធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីរកស៊ីគ្រឿងសម្អាងស្របច្បាប់នៅកម្ពុជា? - Episode 11
22-07-2021
...
រូបមន្តក្នុងការចាប់ផ្តើមអាជីវកម្ម
23-05-2018