អំពី ក្រុមហ៊ុន ឌី.អ៊ិន.ខេ

សាវតារ

          សេវាកម្ម ឌី.អិន.ខេ ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយក្រុមអ្នកជំនាញឯកទ្ទេសអាជិព ដែលអាចផ្តល់ ជូននូវសេវាកម្មស្ទើរតែគ្រប់ប្រភេទដើម្បីជំនួយជាធនធាន និងបំពេញនូវតំរូវការរបស់អតិថិជន គ្រប់ស្រទាប់។ ក្រុមអ្នកជំនាញឯកទេ្ទសបានចំណាយពេលវេលារបស់ខ្លួននិងការខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងសស្រាក សស្រាំដើម្បី បំពេញនូវបំណងនិងការឆ្លើយតបទៅនឹងតំរូវការ និងការចង់បានទាំងអស់របស់ អតិថិជន។

“ ភាពញញឹមរបស់អតិថិជនគឺជាបំណងប្រាថ្នាធំបំផុតរបស់ ឌី.អិន.ខេ ”


សេវាជំនាញអាជីព


ទស្សនៈវិស័យ


បេសកម្ម

ដើម្បីធានាអោយសំរេចបាននូវទស្សនៈវិស័យខាងលើ សេវាកម្ម ឌី.អិន.ខេ យើងខ្ញុំ បានប្តេជ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមាំដើម្បីអនុវត្តនូវបេសកម្មចំបងៗដូចខាងក្រោម៖

ផ្ដល់ការប្រឹក្សាដោយឥតគិតថ្លៃ

ទំនាក់ទំនង

អតិថិជនខ្លះៗយើងខ្ញុំ

...