តារាងវីដេអូ

តើធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីបង្កើត និងចុះបញ្ជីក្រុមហ៊ុនឯកជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត? (2021) | Episode 14 អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ, ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម, ក្រសួងការងារនិងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ
តើធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីបង្កើត និងចុះបញ្ជីក្រុមហ៊ុនឯកជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត? (2021) | Episode 14
ដាក់ផ្សាយថ្ងៃ: 20/10/2021
តើការការពារម៉ាកសញ្ញាមានសារៈសំខាន់ដូចម្តេច?
តើការការពារម៉ាកសញ្ញាមានសារៈសំខាន់ដូចម្តេច?
ដាក់ផ្សាយថ្ងៃ: 25/10/2021
ដើម្បីចុះបញ្ជីបង្កើតក្រុមហ៊ុនមួយត្រូវមានលក្ខខណ្ឌអ្វីខ្លះ?
ដើម្បីចុះបញ្ជីបង្កើតក្រុមហ៊ុនមួយត្រូវមានលក្ខខណ្ឌអ្វីខ្លះ?
ដាក់ផ្សាយថ្ងៃ: 25/10/2021
រូបមន្តក្នុងការចាប់ផ្តើមអាជីវកម្ម
រូបមន្តក្នុងការចាប់ផ្តើមអាជីវកម្ម
ដាក់ផ្សាយថ្ងៃ: 25/10/2021
តើធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីរកស៊ីគ្រឿងសម្អាងស្របច្បាប់នៅកម្ពុជា? - Episode 11
តើធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីរកស៊ីគ្រឿងសម្អាងស្របច្បាប់នៅកម្ពុជា? - Episode 11
ដាក់ផ្សាយថ្ងៃ: 13/10/2021
តើឯកសារអ្វីខ្លះដែលយើងត្រូវបម្រុងទុកសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងការបិទបញ្ជីគណនេយ្យពន្ធដារប្រចាំឆ្នាំ (TOP)?
តើឯកសារអ្វីខ្លះដែលយើងត្រូវបម្រុងទុកសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងការបិទបញ្ជីគណនេយ្យពន្ធដារប្រចាំឆ្នាំ (TOP)?
ដាក់ផ្សាយថ្ងៃ: 13/10/2021
តើឯកសារអ្វីខ្លះដែលត្រូវបម្រុងទុកសម្រាប់ការធ្វើសវនកម្ម? អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ, ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
តើឯកសារអ្វីខ្លះដែលត្រូវបម្រុងទុកសម្រាប់ការធ្វើសវនកម្ម?
ដាក់ផ្សាយថ្ងៃ: 13/10/2021
តើត្រូវមានអ្វីខ្លះដើម្បី មានក្រុមហ៊ុនទូទៅមួយ? (2019)
តើត្រូវមានអ្វីខ្លះដើម្បី មានក្រុមហ៊ុនទូទៅមួយ? (2019)
ដាក់ផ្សាយថ្ងៃ: 13/10/2021

តើធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីបង្កើត និងចុះបញ្ជីក្រុមហ៊ុនឯកជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត? (2021) | Episode 14

ដើម្បី​ប្រកប​អាជីវកម្ម​នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា លោក​អ្នក​ចាំ​បាច់​ត្រូវ​ធ្វើការ​ចុះ​បញ្ជី​ពាណិជ្ជកម្ម​ជាមួយ​ក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្ម និង​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដារ សម្រាប់​វិញ្ញាបនបត្រ​ប៉ាតង់ និង ពន្ធ​លើ​តម្លៃ​បន្ថែម ( VAT).

ឌី អិន ខេ ​ផ្ដល់​សេវា​ផ្ដល់​សេវា​ដូចជា ស្វែង​រក​និង​បម្រុង​ទុក​នាមករណ៍ រៀបចំ​សៀវភៅ​លក្ខន្តិកៈ​ក្រុមហ៊ុន​ពិគ្រោះ​យោបល់​លើ​ដើម​ទុន និង​ឯកសារ​ផ្សេងៗ ដើម្បី​ចុះ​បញ្ជី​ទៅ​ក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្ម​តាម​ប្រព័ន្ធ​ស្វ័យប្រវត្តិកម្ម ( អនឡាញ)។

ឯកសារ​តម្រូវ​មាន​ដូចជា កិច្ច​សន្យា​ជួល​ទីតាំង អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ សៀវភៅ​ស្នាក់​នៅ រូបថត ...។ល។

ផ្ដល់ការប្រឹក្សាដោយឥតគិតថ្លៃ

ទំនាក់ទំនង

អតិថិជនខ្លះៗយើងខ្ញុំ

...