តារាងវីដេអូ

តើធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីបង្កើត និងចុះបញ្ជីក្រុមហ៊ុនឯកជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត? (2021) | Episode 14 អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ, ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម, ក្រសួងការងារនិងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ
តើធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីបង្កើត និងចុះបញ្ជីក្រុមហ៊ុនឯកជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត? (2021) | Episode 14
ដាក់ផ្សាយថ្ងៃ: 20/10/2021
តើការការពារម៉ាកសញ្ញាមានសារៈសំខាន់ដូចម្តេច?
តើការការពារម៉ាកសញ្ញាមានសារៈសំខាន់ដូចម្តេច?
ដាក់ផ្សាយថ្ងៃ: 25/10/2021
ដើម្បីចុះបញ្ជីបង្កើតក្រុមហ៊ុនមួយត្រូវមានលក្ខខណ្ឌអ្វីខ្លះ?
ដើម្បីចុះបញ្ជីបង្កើតក្រុមហ៊ុនមួយត្រូវមានលក្ខខណ្ឌអ្វីខ្លះ?
ដាក់ផ្សាយថ្ងៃ: 25/10/2021
រូបមន្តក្នុងការចាប់ផ្តើមអាជីវកម្ម
រូបមន្តក្នុងការចាប់ផ្តើមអាជីវកម្ម
ដាក់ផ្សាយថ្ងៃ: 25/10/2021
តើធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីរកស៊ីគ្រឿងសម្អាងស្របច្បាប់នៅកម្ពុជា? - Episode 11
តើធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីរកស៊ីគ្រឿងសម្អាងស្របច្បាប់នៅកម្ពុជា? - Episode 11
ដាក់ផ្សាយថ្ងៃ: 13/10/2021
តើឯកសារអ្វីខ្លះដែលយើងត្រូវបម្រុងទុកសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងការបិទបញ្ជីគណនេយ្យពន្ធដារប្រចាំឆ្នាំ (TOP)?
តើឯកសារអ្វីខ្លះដែលយើងត្រូវបម្រុងទុកសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងការបិទបញ្ជីគណនេយ្យពន្ធដារប្រចាំឆ្នាំ (TOP)?
ដាក់ផ្សាយថ្ងៃ: 13/10/2021
តើឯកសារអ្វីខ្លះដែលត្រូវបម្រុងទុកសម្រាប់ការធ្វើសវនកម្ម? អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ, ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
តើឯកសារអ្វីខ្លះដែលត្រូវបម្រុងទុកសម្រាប់ការធ្វើសវនកម្ម?
ដាក់ផ្សាយថ្ងៃ: 13/10/2021
តើត្រូវមានអ្វីខ្លះដើម្បី មានក្រុមហ៊ុនទូទៅមួយ? (2019)
តើត្រូវមានអ្វីខ្លះដើម្បី មានក្រុមហ៊ុនទូទៅមួយ? (2019)
ដាក់ផ្សាយថ្ងៃ: 13/10/2021

តើឯកសារអ្វីខ្លះដែលត្រូវបម្រុងទុកសម្រាប់ការធ្វើសវនកម្ម?

ផ្ដល់ការប្រឹក្សាដោយឥតគិតថ្លៃ

ទំនាក់ទំនង

អតិថិជនខ្លះៗយើងខ្ញុំ

...