ចម្លងតំណរភ្ជាប់

សេវាកម្ម | ឌីអិនខេ ភ្នាក់ងារសេវាកម្មពន្ធដារ
https://dnkservice.com/service-detail.php?id=12

កែ​ប្រែ​លក្ខន្តិកៈ (ផ្លាស់​ប្ដូរ​អាសយដ្ឋាន, នាមករណ៍, ម្ចាស់​ភាគហ៊ុន, អភិបាល....)

ដាក់ផ្សាយថ្ងៃ: 25/10/2021
កែ​ប្រែ​លក្ខន្តិកៈ (ផ្លាស់​ប្ដូរ​អាសយដ្ឋាន, នាមករណ៍, ម្ចាស់​ភាគហ៊ុន, អភិបាល....) ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម

អ្វី​ជា​លក្ខន្តិកៈ​?

លក្ខន្តិកៈ​គឺជា​ឯកសារ​មូលដ្ឋាន​ដែល​ត្រូវ​តម្កល់​នៅ​ក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្ម​សម្រាប់​ការ​ចុះ​បញ្ជី​ក្រុមហ៊ុន​មូលធន​មួយ។ ច្បាប់​ស្ដីពី​សហគ្រាស​ពាណិជ្ជកម្ម​ចែង​ថា ក្រុមហ៊ុន​មូលធន​ត្រូវ​ផ្ដល់​នូវ​ព័ត៌មាន​នៅ​ក្នុង​លក្ខន្តិកៈ​ដែល​មាន​ដូចជា​ នាម​ករណ៍​របស់​ក្រុមហ៊ុន, កម្មវត្ថុ​ឬ​គោល​បំណង​អាជីវកម្ម​របស់​ក្រុមហ៊ុន, ទីស្នាក់ការ​ក្រុមហ៊ុន, ដើមទុន​ក្រុមហ៊ុន, ភាគហ៊ុន ...ជាដើម។

ក្រុមហ៊ុន​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​មាន​កម្រិត អាច​កែប្រែ​លក្ខន្តិកៈ​របស់​ខ្លួន​គ្រប់​ពេលវេលា​បាន។ ក្រុមហ៊ុន​មូល​ធន អាច​ធ្វើការ​កែប្រែ​លក្ខន្តិកៈ​តាម​សេចក្ដី​សម្រេច​ពិសេស​ ប្រការ​នេះ​តម្រូវ​ឱ្យ​មាន​នូវ សម្លេង​ភាគ​ច្រើន​មិន​តិច​ជាង​ពីរ​ភាគ​បី​នៃ​សម្លេង​ឆ្នោត​ក្រុមហ៊ុន។ អ្នក​កាន់​កាប់​ភាគ​ហ៊ុន​នៃ​ប្រភេទ ឬ​ស៊េរី​នៃ​ប័ណ្ណ​ភាគ​ហ៊ុន​មាន​សិទ្ធិ​បោះឆ្នោត​ជា​ប្រភេទ​ឬ​ជា​ស៊េរី​ដាច់​ដោយ​លែក​ពី​គ្នា​នៅ​ពេល​ដែល​សេចក្ដី​ស្នើ​សុំ​ធ្វើ​ការ​កែប្រែ​លក្ខន្តិកៈ​។

ក្រុមហ៊ុន​យើងខ្ញុំ​មាន​អ្នក​ជំនាញ​ដែល​អាច​ជួយ​លោកអ្នក​ក្នុង​ការ​ប្រឹក្សា​និង​ពិគ្រោះ​យោបល់​ដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ​ទាក់ទង​ហ្នឹង​ការ​កែប្រែ​លក្ខន្តិកៈ​នេះ។ លោកអ្នក​អាច​ទំនាក់ទំនង​មកកាន់​យើងខ្ញុំ​តាម​រយៈ​លេខទូរស័ព្ទ​ (+855) 99 35 55 52 / (+855) 97 35 55 55 2 / (+855) 96 99 55 55 2 ។

ឯកសារ​តម្រូវ​មាន​ដូច​ជា ពាក្យ​ស្នើ​សុំ​គំរូ​ ខ, ប័ណ្ណប៉ាតង់​ឆ្នាំ​ចុង​ក្រោយ​, ប្រតិវេទន៍​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​របស់​ក្រុមហ៊ុន, លក្ខន្តិកៈ​ថ្មី​របស់​ក្រុមហ៊ុន ...។ល។

ផ្ដល់ការប្រឹក្សាដោយឥតគិតថ្លៃ

ទំនាក់ទំនង

អតិថិជនខ្លះៗយើងខ្ញុំ

...