ចម្លងតំណរភ្ជាប់

សេវាកម្ម | ឌីអិនខេ ភ្នាក់ងារសេវាកម្មពន្ធដារ
https://dnkservice.com/service-detail.php?id=12

សេវាកម្ម​ស្នើ​សុំ​អាជ្ញាប័ណ្ណ​ក្រុមហ៊ុន​សំណង់

ដាក់ផ្សាយថ្ងៃ: 13/10/2021
សេវាកម្ម​ស្នើ​សុំ​អាជ្ញាប័ណ្ណ​ក្រុមហ៊ុន​សំណង់ ក្រសួងដីគ្រប់គ្រងនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់

ដោយ​ឡែក​ការ​ស្នើ​សុំ​អាជ្ញាប័ណ្ណ​សំណង់​គឺ​តម្រូវ​ឱ្យ​សុំ​អាជ្ញាប័ណ្ណ​ពិសេស​មួយ​ទៀត​ពី​ក្រសួង​រៀបចំ​ដែនដី​ នគរូបនីយកម្ម និង​សំណង់ អាជ្ញាប័ណ្ណ​នោះ​ផង​ដែរ​គឺ​អាច​ឱ្យ​ម្ចាស់​អាជ្ញាប័ណ្ណ​ធ្វើការ​ដេញ​ថ្លៃ​គម្រោង​ផ្សេងៗ​បាន។

សេវាកម្ម​ ឌី អិន ខេ រៀបចំ​ឯកសារ​ទាំង​អស់​ដែល​បាន​មក​ពី​ក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្ម​ក៏ដូចជា​ឯកសារ​ក្រុមហ៊ុន​ និង​ឯកសារ​ផ្សេងៗ​ទៀត​ដែល​ទទួល​បាន​មក​ពី​ក្រសួង​រៀបចំ​ដែនដី នគរូបនីយកម្ម និង​សំណង់ ដើម្បី​ដាក់​ស្នើសុំ​អាជ្ញាប័ណ្ណ​សាងសង់​។

ឯកសារ​តម្រូវ​៖ ឯកសារ​ក្រុមហ៊ុន​ទាំងអស់ វិស្វករ​សំណង់​ដែល​មាន​បទ​ពិសោធន៍​ពី​៣​ទៅ​៥ឆ្នាំ ប្រវត្តិរូប​អ្នក​ដែល​ឈរ ...។ល។

ផ្ដល់ការប្រឹក្សាដោយឥតគិតថ្លៃ

ទំនាក់ទំនង

អតិថិជនខ្លះៗយើងខ្ញុំ

...