ចម្លងតំណរភ្ជាប់

សេវាកម្ម | ឌីអិនខេ ភ្នាក់ងារសេវាកម្មពន្ធដារ
https://dnkservice.com/service-detail.php?id=12

សេវាកម្ម​ចុះ​បញ្ជី​ភាព​ផ្ដាច់មុខ​ផលិតផល

ដាក់ផ្សាយថ្ងៃ: 25/10/2021
សេវាកម្ម​ចុះ​បញ្ជី​ភាព​ផ្ដាច់មុខ​ផលិតផល ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម

ក្រុមហ៊ុន​នីមួយ​ដែល​នាំ​ចូល​ផលិតផល​នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា​យើង​គឺ​ពួក​គាត់​តែង​តែ​ចង់​ទទួល​បាន​នូវ​ភាព​ផ្ដាច់​មុខ​ផលិតផល​នោះ ក្រោយ​ពេល​ដែល​ពួក​គាត់​ទទួល​បាន​ភាព​ផ្ដាច់មុខ​នាំ​ចូល​ផលិតផល​នោះ​ហើយ​ ពួកគាត់​នឹង​ពុំ​មាន​ការ​ភ័យ​ព្រួយ​ថា​មាន​គូរ​ប្រកួត​ប្រជែង​ណា​អាច​នាំ​ចូល​ផលិតផល​នោះ​បាន​ទេ។ ដើម្បី​ផ្ដាច់​មុខ​ផលិតផល​បាន​ពួកគាត់​ត្រូវ​ចុះ​បញ្ជី​ការពារ​ម៉ាក​សញ្ញា​ជាមុន​សិន​ ហើយ​ការ​ទទួល​សិទ្ធិ​ការ​នាំ​ចូល​ផ្ដាច់​មុខ​ផលិតផល​មាន​សុពលភាព​រយៈពេល​២​ឆ្នាំ​។

ឌី អិន ខេ ជា​អ្នក​ទទួល​បន្ទុក​រៀប​ចំ​ឯកសារ​ទាំង​អស់​ដើម្បី​ដាក់​ទៅ​កាន់​នាយកដ្ឋាន​កម្មសិទ្ធិបញ្ញា​នៅ​ក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្ម​ដើម្បី​ចុះ​ឈ្មោះ​ការពារ​ផលិតផល និង​ភាព​ផ្ដាច់​មុខ​នៃ​ផលិតផល​។

ឯកសារ​តម្រូវ​៖ កិច្ចសន្យា​ផ្ដល់​សិទ្ធិ​ពី​ម្ចាស់​ផលិតផល​ដើម វិញ្ញាបនបត្រ​ចុះ​បញ្ជី​កម្មសិទ្ធិ​នៅ​ក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្ម ឯកសារ​ក្រុមហ៊ុន​ទាំង​អស់​របស់​ក្រុមហ៊ុន​ ...។ល។

ផ្ដល់ការប្រឹក្សាដោយឥតគិតថ្លៃ

ទំនាក់ទំនង

អតិថិជនខ្លះៗយើងខ្ញុំ

...