ចម្លងតំណរភ្ជាប់

សេវាកម្ម | ឌីអិនខេ ភ្នាក់ងារសេវាកម្មពន្ធដារ
https://dnkservice.com/service-detail.php?id=12

សេវា​ចុះបញ្ជី​អាជីវកម្ម ឬ​បើក​ក្រុម​ហ៊ុន​នៅ​ក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្ម

ដាក់ផ្សាយថ្ងៃ: 25/10/2021
សេវា​ចុះបញ្ជី​អាជីវកម្ម ឬ​បើក​ក្រុម​ហ៊ុន​នៅ​ក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្ម ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម

ដើម្បី​ប្រកប​អាជីវកម្ម​នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា លោក​អ្នក​ចាំ​បាច់​ត្រូវ​ធ្វើការ​ចុះ​បញ្ជី​ពាណិជ្ជកម្ម​ជាមួយ​ក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្ម និង​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដារ សម្រាប់​វិញ្ញាបនបត្រ​ប៉ាតង់ និង ពន្ធ​លើ​តម្លៃ​បន្ថែម ( VAT).

ឌី អិន ខេ ​ផ្ដល់​សេវា​ផ្ដល់​សេវា​ដូចជា ស្វែង​រក​និង​បម្រុង​ទុក​នាមករណ៍ រៀបចំ​សៀវភៅ​លក្ខន្តិកៈ​ក្រុមហ៊ុន​ពិគ្រោះ​យោបល់​លើ​ដើម​ទុន និង​ឯកសារ​ផ្សេងៗ ដើម្បី​ចុះ​បញ្ជី​ទៅ​ក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្ម​តាម​ប្រព័ន្ធ​ស្វ័យប្រវត្តិកម្ម ( អនឡាញ)។

ឯកសារ​តម្រូវ​មាន​ដូចជា កិច្ច​សន្យា​ជួល​ទីតាំង អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ សៀវភៅ​ស្នាក់​នៅ រូបថត ...។ល។

ផ្ដល់ការប្រឹក្សាដោយឥតគិតថ្លៃ

ទំនាក់ទំនង

អតិថិជនខ្លះៗយើងខ្ញុំ

...