ចម្លងតំណរភ្ជាប់

សេវាកម្ម | ឌីអិនខេ ភ្នាក់ងារសេវាកម្មពន្ធដារ
https://dnkservice.com/service-detail.php?id=12

សេវាកម្ម​ស្នើ​សុំ​អាជ្ញាប័ណ្ណ​ក្រុមហ៊ុន​បញ្ចាំ​

ដាក់ផ្សាយថ្ងៃ: 13/10/2021
សេវាកម្ម​ស្នើ​សុំ​អាជ្ញាប័ណ្ណ​ក្រុមហ៊ុន​បញ្ចាំ​

ដើម្បី​ប្រកប​អាជីវកម្ម​ក្រុមហ៊ុន​បញ្ចាំ​បាន​គឺ​តម្រូវ​ឱ្យ​ម្ចាស់​អាជីវកម្ម​ត្រូវ​ចុះ​ឈ្មោះ​នៅ​ក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្ម​ ស្នើសុំ​ប័ណ្ណប៉ាតង់​នៅ​អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដារ ...។ ការ​ស្នើ​សុំ​អាជ្ញាប័ណ្ណ​ហាង​បញ្ចាំង​ត្រូវ​បាន​ចែក​ចេញ​ជា​ប្រភេទ តូច មធ្យម និង​ធំ អាស្រ័យ​ទៅ​តាម​សកម្មភាព​អាជីវកម្ម ក៏​ដូច​ជា​ដើម​ទុន​ដែល​បាន​ដាក់​ស្នើសុំ​ទៅ​កាន់​អគ្គនាយកដ្ឋាន​ឧស្សាហកម្ម​ហិរញ្ញវត្ថុ។ អាជ្ញាប័ណ្ណ​ហាង​បញ្ចាំ​មួយ​បាន​សុពលភាព​មួយ​ឆ្នាំ និង​អាច​បន្ត​បាន​ជា​រៀងរាល់​ឆ្នាំ។

ភ្នាក់ងារ​ ឌី អិន ខេ ជា​អ្នក​រៀបចំ​និង​បំពេញ​ឯកសារ​ផ្សេងៗ​ទាំងអស់​ដូចជា ឯកសារ​ក្រុមហ៊ុន ព័ត៌មាន​ក្រុមហ៊ុន ព័ត៌មាន​ម្ចាស់​ភាគហ៊ុន​ជាដើម ដើម្បី​ដាក់​ស្នើសុំ​ទៅ​អគ្គនាយកដ្ឋាន​ឧស្សាហកម្ម​ហិរញ្ញវត្ថុ​នៃ​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ។

ឯកសារ​តម្រូវ៖

Tags:

ផ្ដល់ការប្រឹក្សាដោយឥតគិតថ្លៃ

ទំនាក់ទំនង

អតិថិជនខ្លះៗយើងខ្ញុំ

...