ចម្លងតំណរភ្ជាប់

សេវាកម្ម | ឌីអិនខេ ភ្នាក់ងារសេវាកម្មពន្ធដារ
https://dnkservice.com/service-detail.php?id=12

ចុះ​បញ្ជី​បើក​សាខា​ក្រុមហ៊ុន​បរទេស បុត្រសម្ព័ន្ធ ការិយាល័យតំណាង

ដាក់ផ្សាយថ្ងៃ: 13/10/2021
ចុះ​បញ្ជី​បើក​សាខា​ក្រុមហ៊ុន​បរទេស បុត្រសម្ព័ន្ធ ការិយាល័យតំណាង

      សាខា​ក្រុមហ៊ុន​ពាណិជ្ជកម្ម​បរទេស​ទាំងអស់​ត្រូវ​មក​កាន់​ការិយាល័យ​ចុះ​បញ្ជី​ពាណិជ្ជកម្ម​នៅ​ក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្ម លើកលែង​តែ​ក្នុង​ករណី​ដែល​មាន​សាខា​ចុះ​បញ្ជី​ពាណិជ្ជកម្ម​នៅ​ក្នុង​ខេត្ត​របស់​ខ្លួន ដើម្បី​ធ្វើការ​ចុះ បញ្ជី​ពាណិជ្ជកម្ម​ដែល​ក្នុង​ករណី​នេះ​សាខា​ក្រុមហ៊ុន​ពាណិជ្ជកម្ម​បរទេស​ត្រូវ​ដាក់ពាក្យ​សុំ​ទៅ​សាខា​នោះ។

     ប្រសិន​បើ​លោកអ្នក​ទទួល​យក​សេវាកម្ម​ពី​ក្រុមហ៊ុន​ ឌី.អិន.ខេ យើងខ្ញុំ​លោក​អ្នក​ពុំ​ចាំ​បាច់​ពិបាក​ក្នុង​ការ​រត់ការ​នៅ​ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម​នោះ​ទេ ភ្នាក់ងារ​យើងខ្ញុំ​នឹង​ដំណើរ​ការ​ស្នើសុំ​និង​ទំនាក់ទំនង​ជំនួស​លោក​អ្នក​ ដោយ​យើងខ្ញុំ​ធ្វើ​ដូច​ជា​បុគ្គលិក​របស់​លោក​អ្នក​ដែរ អ្វី​ដែល​លោក​អ្នក​គ្រាន់​តែ​ចាំ​ចុះ​ហត្ថលេខា​តែ​ប៉ុណ្ណោះ​។

     ឯកសារ​តម្រូវ​រួមមាន៖ ពាក្យ​ស្នើសុំ​គំរូ ង, លក្ខន្តិកៈ​ថត​ចម្លង​មាន​បញ្ជាក់​ត្រឹមត្រូវ​របស់​ក្រុមហ៊ុន​មេ, វិញ្ញាបនបត្រ​បង្កើត​ក្រុមហ៊ុន​ថត​ចម្លង​មាន​បញ្ជាក់​ត្រឹមត្រូវ​របស់​ក្រុមហ៊ុន​មេ ... ។ល។

Tags:

ផ្ដល់ការប្រឹក្សាដោយឥតគិតថ្លៃ

ទំនាក់ទំនង

អតិថិជនខ្លះៗយើងខ្ញុំ

...