ចម្លងតំណរភ្ជាប់

សេវាកម្ម | ឌីអិនខេ ភ្នាក់ងារសេវាកម្មពន្ធដារ
https://dnkservice.com/service-detail.php?id=12

សេវា​ស្នើ​សុំ​កែប្រែ​ព័ត៌មាន​ផ្សេងៗ​របស់​ក្រុមហ៊ុន

ដាក់ផ្សាយថ្ងៃ: 13/10/2021
សេវា​ស្នើ​សុំ​កែប្រែ​ព័ត៌មាន​ផ្សេងៗ​របស់​ក្រុមហ៊ុន អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ, ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម

នៅ​ក្នុង​ដំណើរ​ការ​ប្រតិបត្តិការ​ការងារ​ជា​ប្រចាំ ក្រុមហ៊ុន​អាច​មាន​ការ​ផ្លាស់​ប្ដូរ​ព័ត៌មាន​ក្រុមហ៊ុន​ដូចជា៖ ផ្លាស់ប្ដូរ​អាសយដ្ឋាន ម្ចាស់ភាគហ៊ុន ប្រធាន​ក្រុមហ៊ុន សៀវភៅ​លក្ខន្តិកៈ បន្ថយ ឬ​បន្ថែម​ប្រាក់​ដើមទុន ...។ល។

ឌី អិន ខេ ផ្ដល់​សេវា​ផ្ដល់​ដូចជា ពិគ្រោះ​យោបល់​លើ​ចំណុច​និមួយៗ​ដោយ​ពុំ​គិត​ថ្លៃ ហើយ​រៀប​ឯកសារ​គតិយុត្តិ​ដើម្បី​ស្នើ​ទៅ​ក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្ម (តាម​អនឡាញ) និង​រៀបចំ​ស្នើ​សុំ​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​ព័ត៌មាន​នៅ​អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដារ។

ឯកសារ​តម្រូវ​មាន​ដូចជា៖ វិញ្ញាបនបត្រ​ថត​ចម្លង​ក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្ម សៀវភៅ​លក្ខន្តិកៈ​ក្រុមហ៊ុន អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ប័ណ្ណប៉ាតង់ ...។ល។

ផ្ដល់ការប្រឹក្សាដោយឥតគិតថ្លៃ

ទំនាក់ទំនង

អតិថិជនខ្លះៗយើងខ្ញុំ

...