ចម្លងតំណរភ្ជាប់

សេវាកម្ម | ឌីអិនខេ ភ្នាក់ងារសេវាកម្មពន្ធដារ
https://dnkservice.com/service-detail.php?id=12

ស្នើ​សុំ​​បម្រុង​ទុក​នាមករណ៍

ដាក់ផ្សាយថ្ងៃ: 13/10/2021
ស្នើ​សុំ​​បម្រុង​ទុក​នាមករណ៍ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម

ដើម្បី​ចុះ​បញ្ជី​ពាណិជ្ជកម្ម​មួយ​ស្រប​ច្បាប់​នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា​ជា​ដំណាក់​កាល​ដំបូង​ត្រូវ​តែ​ប្រាកដ​ថា​យើង​មាន​ឈ្មោះ​ក្រុមហ៊ុន​មួយ​ដែល​មិន​ជាន់​និង​ក្រុមហ៊ុន​ដទៃ​។ ឈ្មោះ​ក្រុមហ៊ុន​និមួយៗ​ដែល​មាន​ពាក្យ​ថា ម.ក (Co., Ltd.)  ឬ ឯ.ក (Plc.)។

ឌី អិន ខេ នឹង​ធ្វើការ​សិក្សា​ជាមួយ​មន្ត្រី​នាយកដ្ឋាន​ចុះ​បញ្ជី​ក្រុមហ៊ុន​នៃ​ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម​អំពី​លទ្ធភាព​ក្នុង​ការ​យក​បម្រុង​ទុក​នាមករណ៍​ជូន​លោក​អ្នក​។

ឯកសារ​តម្រូវ​៖ លោកអ្នក​ត្រូវ​សម្រាំង​ឈ្មោះ​ក្រុមហ៊ុន​ដែល​អ្នក​ពេញ​ចិត្ត​ចំនួន​បី, លេខ​ទូរស័ព្ទ, អ៊ីមែល ...។ល។

ផ្ដល់ការប្រឹក្សាដោយឥតគិតថ្លៃ

ទំនាក់ទំនង

អតិថិជនខ្លះៗយើងខ្ញុំ

...