ចម្លងតំណរភ្ជាប់

សេវាកម្ម | ឌីអិនខេ ភ្នាក់ងារសេវាកម្មពន្ធដារ
https://dnkservice.com/service-detail.php?id=12

ចុះ​បញ្ជី​គម្រោង​វិនិយោគ​មាន​លក្ខណៈ​សម្បត្តិ​គ្រប់គ្រាន់ (គ.ល.គ)

ដាក់ផ្សាយថ្ងៃ: 13/10/2021
ចុះ​បញ្ជី​គម្រោង​វិនិយោគ​មាន​លក្ខណៈ​សម្បត្តិ​គ្រប់គ្រាន់ (គ.ល.គ)

ចំពោះ​អាជីវកម្ម​មួយ ដើម្បី​ក្លាយ​ជា​គម្រោង​វិនិយោគ​មាន​លក្ខណៈ​សម្បត្តិ​គ្រប់គ្រាន់ ឬ​ហៅ​កាត់​ថា "គ.ល.គ” នឹង​មាន​ហើយ​សិទ្ធិ​ទទួល​ការ​លើ​ទឹក​ចិត្ត​វិនិយោគ​គឺ​ត្រូវ​មាន​ដើមទុន​វិនិយោគ​លើស​ពី​ ១.០០០.០០០ (មួយ​លាន) ដុល្លារ​អាមេរិក​ហើយ​ចំនួន​ដើម​ទុន​វិនិយោគ​ច្រើន​ជាង​កម្រិត​កំណត់​នេះ ជាទូទៅ​តម្រូវ​អោយ​មាន។ ប្រសិន​បើ​អាជីវកម្ម​មួយ​ត្រូវ​ធ្វើ​ការ​ចុះ​បញ្ជី​សៀវភៅ​ណែនាំ​នេះ សូម​ផ្ដល់​ដំបូន្មាន​ដល់​អាជីវកម្ម​នោះ សូម​ឱ្យ​រក​ទី​ប្រឹក្សា​មាន​វិជ្ជាជីវៈ​ដើម្បី​ផ្ដល់​យោបល់​ (មេធាវី ឬ​ក្រុមហ៊ុន​គណនេយ្យ) ។

"គ.ល.គ” និង​តម្រូវ​ឱ្យ​ចុះ​បញ្ជី​វិនិយោគ​នៅ​ក្រុម​ប្រឹក្សា​អភិវឌ្ឍន៍​កម្ពុជា "ក.អ.ក” ឬ​នៅ​អនុគណ​ធម្មាធិការ​វិនិយោគ​ខេត្ត-ក្រុង "អ.គ.វ.ខ.ក” អាស្រ័យ​លើ​ប្រភេទ​នៃ​ការ​វិនិយោគ​។ "អ.គ.វ.ខ.ក” មាន​តួនាទី​ពិនិត្យ​និង​អនុម័ត​យល់​ព្រម​លើ​គម្រោង​វិនិយោគ​ដែល​មាន​ទឹក​ប្រាក់​តិច​ជាង ២.០០០.០០០ (ពីរ​លាន) ដុល្លារ​អាមេរិក​។

ចំពោះ​ព័ត៌មាន​លម្អិត​លោកអ្នក​អាច​ធ្វើ​ការ​ទាក់ទង​មក​កាន់​ភ្នាក់​ងារ​ ឌី.អិន.ខេ ដើម្បី​ធ្វើការ​ប្រឹក្សា​យោបល់​ដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ​ស្ដី​ពី​ការ​វិនិយោគ​មាន​លក្ខណៈ​សម្បត្តិ​គ្រប់គ្រាន់ (គ.ល.គ) ដែល​យើងខ្ញុំ​មាន​ជំនាញ​ក្នុង​ពន្យល់​នឹង​បកស្រាយ​ដើម្បី​ឱ្យ​លោក​អ្នក​បាន​យល់​ជ្រាប់​ច្បាស់​ក្នុង​បញ្ហា​ទាំង​អស់​នេះ​។

ឯកសារ​តម្រូវ​រួមមាន៖ ស្នើ​ឈ្មោះ​ក្រុមហ៊ុន​ដែល​អ្នក​ចង់​បាន​(អាច​ត្រូវ​ប្ដូរ​ប្រសិន​បើ​ឈ្មោះ​នោះ​ត្រូវ​បាន​គេ​យក​ហើយ), បញ្ជាក់​អំពី​ប្រភេទ​ក្រុមហ៊ុន, បញ្ជាក់​អំពី​កម្មវត្ថុ​និង​គោល​បំណង​ចម្បង​របស់​អាជីវកម្ម ... ។ល។

Tags:

ផ្ដល់ការប្រឹក្សាដោយឥតគិតថ្លៃ

ទំនាក់ទំនង

អតិថិជនខ្លះៗយើងខ្ញុំ

...