សេវាកម្មផ្សេងៗទៀត

សេវាកម្ម​ស្នើ​សុំ​អាជ្ញាប័ណ្ណ​ក្រុមហ៊ុន​សំណង់ ក្រសួងដីគ្រប់គ្រងនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់

សេវាកម្ម​ស្នើ​សុំ​អាជ្ញាប័ណ្ណ​ក្រុមហ៊ុន​សំណង់

ដាក់ផ្សាយថ្ងៃ: 13/10/2021

ដោយ​ឡែក​ការ​ស្នើ​សុំ​អាជ្ញាប័ណ្ណ​សំណង់​គឺ​តម្រូវ​ឱ្យ​សុំ​អាជ្ញាប័ណ្ណ​ពិសេស​មួយ​ទៀត​ពី​ក្រសួង​រៀបចំ​ដែនដី​ នគរូបនីយកម្ម និង​សំណង់ អាជ្ញាប័ណ្ណ​នោះ​ផង​ដែរ​គឺ​អាច​ឱ្យ​ម្ចាស់​អាជ្ញាប័ណ្ណ​ធ្វើការ​ដេញ​ថ្លៃ​គម្រោង​ផ្សេងៗ​បាន។

អានបន្ត

ផ្ដល់ការប្រឹក្សាដោយឥតគិតថ្លៃ

ទំនាក់ទំនង

អតិថិជនខ្លះៗយើងខ្ញុំ

...