សេវាពាក់ព័ន្ធជាមួយក្រសួងការងារនិងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ (MLVT)

សេវាកម្ម​ធ្វើ​សៀវភៅ​ការងារ ក្រសួងការងារនិងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ

សេវាកម្ម​ធ្វើ​សៀវភៅ​ការងារ

ដាក់ផ្សាយថ្ងៃ: 13/10/2021

ដើម្បី​យល់​ដឹង​អំពី​ភាព​ស្មូញស្មាញ នៃ​ដំណើរ​ការ​បញ្ជី​ប្រាក់​ខែ​បុគ្គលិក ព្រម​ទាំង​បញ្ហា​ប្រឈម​តប​ទៅ​និង​ការ​ផ្លាស់​ប្ដូរ​ច្បាប់​បញ្ញត្តិ​សម្រាប់​ក្រុមហ៊ុន​ទាំងអស់​នៅ​កម្ពុជា​យើងខ្ញុំ​ផ្ដល់​ជូន​នូវ​ដំណោះ​ស្រាយ​យ៉ាង​ទូលំទូលាយ​ក្នុង​ការ​បើក​ប្រាក់​បៀវត្ស

អានបន្ត

ផ្ដល់ការប្រឹក្សាដោយឥតគិតថ្លៃ

ទំនាក់ទំនង

អតិថិជនខ្លះៗយើងខ្ញុំ

...